Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την προσχώρηση του Δήμου Πεντέλης στο Ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια

Δήμητρα Κεχαγιά: Στόχος μας είναι η καλυτέρευση των συνθηκών ζωής των συμπολιτών μας μέσα από συντονισμένες δράσεις και πρακτικές

Την προσχώρηση του Δήμου Πεντέλης στο Ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια ενέκρινε με απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη 19η Τακτική Συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, με βάση την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε την πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων», προκειμένου να προωθήσει προσπάθειες που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή πολιτικών σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια.

Το νέο ολοκληρωμένο «Σύμφωνο των ∆ημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου 2015. Οι υπογράφοντες το νέο σύμφωνο επιδοκιμάζουν ένα κοινό όραμα για το 2050: την απεξάρτηση της επικράτειας τους από τις πηγές εκπομπών CO2, την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής τους στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την παροχή της δυνατότητας στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Η δέσμευση των υπογραφόντων το νέο σύμφωνο είναι να μειώσουν τις εκπομπές του CO2 στην έκταση των δήμων τους κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030.

Η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά εισηγούμενη το σχετικό θέμα τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι με τη συμμετοχή του στο σύμφωνο, ο Δήμος θα αποκτήσει καλύτερες ευκαιρίες χρηματοδότησης των τοπικών έργων για το κλίμα και την ενέργεια, καινοτόμους τρόπους δικτύωσης, γρήγορη πρόσβαση σε σχετική τεχνογνωσία και ενισχυμένη συνεργασία και υποστήριξη από εθνικές και υπερεθνικές αρχές.

Επεσήμανε επίσης, ότι με την υπογραφή του Συμφώνου, ο Δήμος δεσμεύεται να υποβάλλει, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΒΕΚ), επισημαίνοντας τις κύριες δράσεις που σκοπεύει να αναλάβει και στο οποίο θα αιτιολογούνται οι στόχοι του Συμφώνου και τα μέτρα για την επίτευξη τους. Με βάση το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (Σ∆ΑΕΚ), ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να ωριμάσει έργα και να αναζητήσει χρηματοδότηση από ανάλογα εργαλεία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο επίσης ενέκρινε την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΒΑΚ» μέχρι την 26-2-2021. Ο Δήμος Πεντέλης έχει χρηματοδοτηθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την προώθηση του ολοκληρωμένου κυκλοφοριακού σχεδιασμού και συνακόλουθα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Αποφάσισε επίσης τη σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τα έργα που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018», το οποίο αφορά χρηματοδότηση έργου βελτίωσης των Παιδικών Χαρών 28ης Οκτωβρίου – Πλατεία Κύπρου – Αριστείδου.

Ακόμη το Δημοτικό Συμβούλιο συμπλήρωσε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής ορίζοντας την κα Δημακογιάννη Σταυρούλα, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον κ. Χριστόπουλο Γεώργιο, ως δημότες.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τέλος, ενέκριναν ομόφωνα τις εισηγήσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) αφενός για την προαγωγή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πεντέλης από 3θέσιο σε 5θέσιο και του 1ου Δημοτικού σχολείου Μελισσίων από 15θέσιο σε 18θέσιο, και αφετέρου για τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος της χωροταξικής κατανομής των μαθητών της πόλης.

Comments are closed.