Περιβάλλον – Εξοικονόμηση ενέργειας – Καθαριότητα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

Προκλήσεις, Ανάγκες και Δράσεις στο Δήμο Πεντέλης την εποχή της κλιματικής αλλαγής

 

Το πρόγραμμα το Δήμου μας για τα θέματα του περιβάλλοντος πρέπει να είναι συμβατό με τους ευρωπαϊκούς και τους εθνικούς στόχους

 

 

Ευρώπη 2020 – Στόχοι

Η ΕΕ έχει εισέλθει σε μία Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020). Η νέα περίοδος διαμορφώνεται στη βάση της Στρατηγική «Ευρώπη 2020».

 

Βασικός πυλώνας της νέας στρατηγικής είναι η βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Στρατηγική βάσει της οποίας καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές, περιβαλλοντικές, δημογραφικές και κοινωνικές προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής και του εθνικού στόχου 20-20-20 (20% διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 20% Εξοικονόμηση Ενέργειας και 20% Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020).

 

Ο οδικός χάρτης της χώρας μας για το 2020

Βασική επιδίωξη είναι η μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με αποδοτική χρήση των πόρων και χαμηλά επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

 

Για την Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής με σεβασμό στο Περιβάλλον επιδιώκεται:

 • Η αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων και η προώθηση της ανακύκλωσης
 • Η ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη
 • Η βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και η μείωση του θορύβου
 • Η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον (προαστιακός, μετρό, τραμ)

 

Άξονες Πολιτικής για το Δήμο μας

Οι βασικοί άξονες δράσης που πρέπει να έχει ο Δήμος μας για τα περιβαλλοντικά ζητήματα τα επόμενα χρόνια πρέπει να είναι:

 

 • Η προστασία και ανάδειξη του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, με έμφαση στη διαχείριση και πρόληψη των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή
 • Ο ενεργειακός σχεδιασμός να στηριχθεί στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020
 • Η ριζική αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων

 

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Ενίσχυση και αναβάθμιση αστικού πρασίνου υφιστάμενων χώρων πρασίνου, απόκτηση των χώρων πρασίνου που είναι αναγκαίοι

 

Εκτεταμένες φυτεύσεις σε υφιστάμενους χώρους του Δήμου με δένδρα που είναι ανθεκτικότερα και απαιτούν λιγότερους πόρους σε νερό για την ανάπτυξή τους

 

Ενίσχυση περιαστικού πρασίνου με αναδασώσεις με χρήση δένδρων και φυτών ανθεκτικότερων σε πυρκαγιές

 

Ενίσχυση φύτευσης ρέματος και διαρκής συντήρηση αυτού

 

Όλες οι νέες αναπλάσεις περιοχών θα γίνονται πλέον με βάση βιοκλιματικό σχεδιασμό

 

Ενίσχυση συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας με μετακινήσεις στην πόλη με ποδήλατο, δημιουργία δικτύου για χρήση ποδηλάτων και κίνηση πεζών, εφαρμόζουμε πιλοτικό πρόγραμμα ενοικίασης δημοτικών ποδηλάτων

 

Συνεργασία με μεγάλα συγκροτήματα για αλλαγή φυτεύσεων στους χώρους τους, με στόχο μείωση της θερμοκρασίας

 

Γραφείο πληροφόρησης στο Δήμο για τους πολίτες πάνω σε θέματα πρασίνου και βιοκλιματικών παρεμβάσεων σε ιδιωτικούς χώρους

 

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Σήμερα το ενεργειακό κόστος Δήμου ανέρχεται σε ετήσια βάση περίπου σε 1.200.000 ευρώ και ξεπερνά το 10% του ετήσιου λειτουργικού κόστους (σημ. το 70% περίπου του λειτουργικού κόστους είναι μισθοδοσία).

 

Μετά την αποτύπωση της υφιστάμενης ενεργειακής κατάσταση του Δήμου, σχεδιάζουμε αναλυτικά τις δράσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και ευρεία ενημέρωση με στόχο την ευαισθητοποίηση του συνόλου των πολιτών, των δημοτικών υπαλλήλων και των μαθητών.

 

Παράλληλα δημιουργούμε στο Δήμο γραφείο εξοικονόμησης ενέργειας και υιοθετούμε άμεσα τη λογική των “πράσινων προμηθειών” για όλες τις ανάγκες του Δήμου.

 

Προχωρούμε σε έξι στοχευμένες δράσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του Δήμου:

 

Δράσεις μείωσης ενέργειας

 

 1. Ενεργειακή αναβάθμιση σε υφιστάμενα κτήρια (σχολεία – δημοτικά κτήρια) με χρήση θερμομονώσεων, πράσινων δωμάτων, τηλεθέρμανσης, χρήση ηλιακής ενέργειας και γεωθερμίας, ώστε μετά την αναβάθμισή τους να υπάρξει και η ενεργειακή τους πιστοποίηση
 2. Όλα τα νέα κτήρια θα είναι σχεδιασμένα για μηδενική κατανάλωση ενέργειας
 3. Δραστική μείωση κόστους δημοτικού φωτισμού με χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης που πετυχαίνουν μείωση ενέργειας κατά 75%
 4. Τα νέα δημοτικά οχήματα θα είναι χαμηλής κατανάλωσης.
 5. Ευρεία συνεργασία με τη ΔΕΠΑ για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου ταχύτερα στο σύνολο του Δήμου μας
 6. Δημιουργία γραφείου για παροχή συμβουλών σε πολίτες για οικιακή μείωση ενέργειας

 

Η χρηματοδότηση των δράσεων αυτών θα γίνει μέσω ΕΣΠΑ, αλλά και με μέθοδο αυτοχρηματοδότησης

 

Στόχοι

Η μείωση κόστους δημοτικού φωτισμού κατά 50% μέχρι το 2018, από περίπου 650.000 το χρόνο που είναι σήμερα.

 

Επίτευξη μέχρι το 2018, μηδενικής κατανάλωσης κτηρίων σε κτήρια που σήμερα έχουν το 60% της κατανάλωσης ενέργειας κτηριακών εγκαταστάσεων.

 

 

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

Οι στόχοι, με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία,  που πρέπει ο Δήμος και η τοπική μας κοινωνία να προσεγγίσει για τα οικιακά απορρίμματα είναι:

 

25% Κομποστοποίηση, 45% Ανακύκλωση και μόλις 30% απορριμμάτων να καταλήγουν στο ΧΥΤΑ

 

Παράλληλα τα επόμενα χρόνια αναμένεται μια πολύ σημαντική αύξηση (μέχρι 80%) του κόστους ανά τόνο απορριμμάτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ, κόστος που σήμερα είναι περίπου 900.000 ευρώ το χρόνο. Άρα επιβάλλεται να μειώσουμε το βάρος των απορριμμάτων που από το κάθε νοικοκυριό και το Δήμο συνολικότερα, καταλήγουν στο ΧΥΤΑ.

 

Ενδεικτικά η πορεία των απορριμμάτων του Δήμου μας σήμερα είναι κατ΄ έτος: Καταλήγουν στο ΧΥΤΑ περίπου 16.500 τόνοι, στην ανακύκλωση περίπου 4.000 τόνοι, κλαδιά περίπου 360 τόνοι και λοιπά ογκώδη περίπου 400 τόνοι.

 

Δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων

 

Ενισχύουμε την οικιακή κομποστοποίηση.

α) Προμηθεύουμε σε βάθος 4ετίας, δωρεάν κάθε κτήριο του Δήμου μας με κάδο κομποστοποίησης φυτικών υπολειμμάτων (προϋπολογισμός 7.000 κτήρια x 200 ευρώ = 1.400.000 ευρώ).

β) Προμηθεύουμε σε βάθος 2ετίας, δωρεάν κάθε κτήριο του Δήμου μας με κάδο κομποστοποίησης οργανικών υπολειμμάτων (προϋπολογισμός 7.000 κτήρια x 50 ευρώ = 350.000 ευρώ). Η περισυλλογή τους θα γίνεται με οχήματα του Δήμου και θα καταλήγουν σε ειδικό κοντέινερ 12 Χ 3 μέτρων, που θα δίνει κομπόστ εντός 15 ημερών, το οποίο θα ενισχύει τις αναδασώσεις του Δήμου.

 

Ενισχύουμε σημαντικά την ανακύκλωση, προβλέπουμε διπλασιασμός των κάδων σε βάθος 4ετίας, ώστε οι 500 περίπου κάδοι που έχουμε σήμερα, να ανέλθουν σε 1.000, όσοι είναι οι κάδοι απορριμμάτων.

 

Οικιακό και δημοτικό πράσινο

Προμηθευόμαστε κινητό σπαστήρα, πετυχαίνοντας μεγάλη μείωση των δρομολογίων και το προϊόν καταλήγει σε κοντέινερ 12 Χ 3 μέτρων ) που θα δίνει κομπόστ εντός 15 ημερών, το οποίο θα ενισχύει τις αναδασώσεις του Δήμου.

 

Εκπαιδευτική κομποστοποίηση

Βασικός στόχος η εκπαιδευτική κομποστοποίηση για τα παιδιά. Προβλέπουμε άμεσα προμήθεια κάδων κομποστοποίησης για το σύνολο των παιδικών σταθμών και των νηπιαγωγείων της πόλης, ώστε να αρχίσει η εξοικείωση των παιδιών με την κομποστοποίηση σε μικρή ηλικία και στη συνέχεια μετά τριετία, προμήθεια κάδων κομποστοποίησης και στα δημοτικά σχολεία.

 

Συλλογή τηγανέλαιου

Θα γίνεται από το Δήμο. Όσοι επαγγελματίες δίνουν στο Δήμο τηγανέλαιο θα έχουν μείωση τελών καθαριότητας. Προμήθεια (κόστος 25.000 ευρώ) συστήματος μετατροπής του σε βιοντήζελ (διαστάσεις 2×1,5×1,5 μέτρο) όπου θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων του Δήμου